Församlingsstadgar

Stadgar för Orsa missionsförsamling. Beslutat vid årsmötet 2019-01-30
Tidigare stadgar från 2002-01-27/2002-03-17 upphör därmed att gälla.

Orsa missionsförsamling är en församling som tillhör Equmeniakyrkan. Församlingen har antagit följande stadgar 2019-01-30 för att reglera församlingens yttre former. Församlingsordning finns fastställd 2002 och kvarstår.
§1 Församling
Orsa missionsförsamling är ansluten till innehållet i Teologisk grund för Equmeniakyrkan. Församlingen tar ansvar för kyrkokonferensens beslut efter sina förutsättningar och möjligheter. Församlingen och dess verksamhet är öppen för alla som vill delta. Församlingen verkar med utgångspunkt i Orsa kommun. Församlingens organ och tjänster är: a) Församlingsmöte b) Församlingens styrelse c) Församlingsföreståndare
§2 Medlemskap
Församlingen välkomnar var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt eller i avvaktan på dop. Formerna för medlemskap framgår av församlings-ordningen med utgångspunkt i Teologisk grund. Medlem från annan församling i Equmeniakyrkan mottas på flyttningsbetyg. Medlemmar kan även mottas från församling i annat kyrkosamfund. Över församlingens medlemmar ska föras fortlöpande förteckning.
§3 Medlemskapets upphörande
Medlem kan, genom (skriftlig) anmälan till/samtal med, församlingsföreståndaren, utträda ur församlingen. Församlingen kan, efter samråd med regional kyrkoledare, utesluta medlem som uppenbart splittrar eller skadar gemenskapen.
§4 Församlingsmöte
Församlingsmötet är församlingens högsta beslutande organ. Församlingsmötets förhandlingar är öppna för alla och med yttranderätt för alla närvarande medlemmar. Församlingsstyrelsen kan dock kalla till församlingsmöte endast för medlemmar då det anses särskilt påkallat. Församlingsmöte sammankallas av styrelse eller då minst 1/10 av församlingens medlemmar så begär det. Mötet hålls på dag som styrelsen beslutar, dock senast två månader sedan begäran framställts. Förslag för behandling i församlingsmötet kan lämnas till styrelsens ordförande senast tre veckor före mötet. Kallelse till församlingsmöte görs minst två veckor i förväg genom tillkännagivande i gudstjänst och i övrigt på det sätt som församlingsordningen anger.
§5 Röstning i församlingsmöte
Varje närvarande medlem har en röst. Medlem har inte rätt att rösta genom fullmakt. Församlingens anställda har inte rösträtt i frågor om anställningsvillkor eller andra frågor då jävssituation kan uppstå (de är heller inte valbara till styrelse och valberedning). Om de tillhör församlingen har de rösträtt i övriga frågor och är valbara som ombud till församlingens samarbetsorganisationer och Equmeniakyrkans organ. Församlingsmötet fattar beslut med enkel majoritet. Gäller frågan kallande av pastor eller diakon, ändring av stadgar eller upplösning av församling, köp eller försäljning av fast egendom eller annat större ekonomiskt åtagande fattas beslut med 2/3 majoritet av avgivna röster. Vid lika röstetal gäller den mening som mötets ordförande biträder utom vid val då frågan avgörs genom lottning. Beslut fattas i öppen omröstning där inte stadgarna anger annat eller om någon av de röstberättigande medlemmarna i mötet begär annat för viss fråga.
§6 Årsmöte
Ett församlingsmöte per år är årsmöte, som skall hållas under januari månad på dag som styrelsen beslutar. Förslag för behandling i årsmöte kan lämnas till styrelsens ordförande senast tre veckor före mötet. Kallelse till årsmöte skall utgå minst fyra veckor innan årsmötet skall hållas. Fullständiga handlingar skall finnas tillgängliga senast två veckor före mötet.
§7 Årsmötets ärenden
Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas: -Val av funktionärer för årsmötet -Ordförande och en vice ordförande -En sekreterare -Två personer att jämte ordförande justera årsmötets protokoll -Rösträknare -Fråga om mötets stadgeenliga utlysande -Församlingsföreståndarens rapport -Verksamhetsberättelse samt årsredovisning för föregående verksamhetsår -Revisorernas berättelse -Fastställande av resultat- och balansräkning -Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen -Rapport från Equmenia i Orsa -Beslut om budget och verksamhetsplan för kommande verksamhetsår -Beslut om antal ledamöter i styrelsen -Val av ordförande för ett år -Val av styrelse -Val av vice församlingsföreståndare -Val av minst två revisorer och ersättare -Val av firmatecknare -Val av valberedning -Val av övriga tjänster och uppgifter inom församlingens olika verksamhetsgrenar -Val av ombud till Equmeniakyrkans kyrkokonferens -Val av övriga ombud -Anmälan av Equmenia i Orsa val av styrelse och ledare -Förslag från styrelsen -Inkomna motioner -Övriga till årsmötet hänskjutna frågor
§8 Styrelsen
Styrelsen ska, tillsamman med församlingsföreståndaren, leda och ansvara för församlingens verksamhet i enlighet med innehållet i Teologisk grund för Equmeniakyrkan, församlingens församlingsordning och församlingsmötets beslut. Styrelsen består av 5-7 ledamöter. Ordförande väljs av årsmötet, i övrigt konstituerar styrelsen sig själv. Samtliga styrelseledamöter väljs på en tid av två år. Halva antalet ledamöter väljs varje år. Om antalet kandidater är fler än de som skall väljas görs valet med sluten omröstning. Avgår ledamot under sin mandattid kan fyllnadsval ske vid församlingsmöte. Ordförande väljs varje år. Vilka som är valbara till styrelsen framgår av församlingsordningen. Styrelsen sammanträder då: Ordförande kallar Församlingsföreståndaren begär det Minst en tredjedel av styrelseledamöter begär det Församlingsföreståndaren, vice församlingsföreståndare samt en representant för Equmenia i Orsa styrelse deltar i styrelsens överläggningar och har rätt att få sin mening antecknad till protokollet. Andra personer kan adjungeras till styrelsens förhandlingar efter behov.
§9 Styrelsen uppgifter
I styrelsens uppgifter ingår att: Tillsammans med församlingsföreståndaren planera, leda och organisera församlingens arbete i enlighet med beslut i församlingsmöte, årsmöte och kyrkokonferens. Verkställa församlingsmötets beslut. Ansvara för församlingens ekonomiska förvaltning. Förbereda kallelse av pastor och diakon. Utöva arbetsgivaransvar för församlingens anställda. Lämna statistiska uppgifter till Equmeniakyrkan. Styrelsen får inte utan beslut av församlingsmötet uppta lån, förvärva eller avyttra fast egendom eller på annat sätt ikläda församlingen ekonomiskt åtagande av större omfattning. Styrelsen är beslutsmässig då mer än halva antalet ledamöter är närvarande. Beslut fattas i öppen omröstning, utom då ledamot begär sluten omröstning för viss fråga. Vid lika röstetal gäller den mening som mötets ordförande biträder, utom vid val då frågan avgörs genom lottning.
§10 Församlingsföreståndare
För församlingen skall finnas en föreståndare som är församlingens andliga ledare. Församlingsföreståndaren skall tillsamman med styrelsen planera och leda församlingens arbete i enlighet med innehållet i Teologisk grund för Equmeniakyrkan, församlingsordningen och församlingsmötets beslut. Till församlingsföreståndare kallas person i ordinerad tjänst i samråd med regional kyrkoledare. Församlingsordning kan ange att även icke ordinerad kan utses till församlingsföreståndare. Om församlingsföreståndaren inte är medlem i församlingen, kan vice församlingsföreståndare, i samråd med församlingsföreståndaren, utföra vissa av föreståndarens uppgifter.
§11 Vice församlingsföreståndare
Årsmötet väljer bland församlingens medlemmar en vice församlingsföreståndare. Vice församlingsföreståndare ska bistå församlingsföreståndare i den andliga vården av församlingen. Om församlingsföreståndare saknas kan vice församlingsföreståndare utföra vissa av församlingsföreståndarens uppgifter.
§12 Valberedning
Valberedningen består av tre ledamöter och väljs av årsmötet. Ledamöter i valberedning väljs på en period av tre år, varav en tredjedel varje år. Ledamot kan inte omväljas omedelbart efter fullgjord mandatperiod. Valberedningen skall förbereda val av funktionärer vid årsmötet, val av styrelse och revisorer samt övriga val till olika tjänster och uppdrag efter de behovs som finns. Valberedningen skall sträva efter att särskilt tillvarata församlingsmedlemmarnas gåvor. Vid beredning av val ska särskild hänsyn tas till församlingens sammansättning och kandidatlistan bör spegla församlingens mångfald. Varje medlem kan föreslå kandidater till styrelsen och andra uppdrag. Sådant förslag bär lämnas till valberedningen senast fyra veckor före årsmötet. Val av nya ledamöter till valberedningen förbereds vid församlingsmöte före årsmötet.
§13 Firmateckning
De som årsmötet utser har rätt att teckna församlingens firma. I frågor om större ekonomiska åtaganden eller annat av större omfattning ska det alltid vara minst två i förening.
§14 Räkenskaper och revision
Församlingens räkenskapsår är från 1 januari till 31 december. Räkenskaper och förvaltning skall granskas av de revisorer som utses av årsmötet. Vi församlingsmöte och styrelsens sammanträden förs protokoll som justeras av mötets ordförande och särskilt utsedd justerare.
§15 Barn- och ungdomsarbete
Församlingens arbete med barn och unga anförtros åt Equmenia Orsa som har egna stadgar, antagna på eget årsmöte.
§16 Ändring av stadgar och församlingsordning
Ändring av stadgar och församlingsordning kan ske genom likalydande beslut av två på varandra följande församlingsmöten varav ett årsmöte. Sådant beslut skall fattas med 2/3 majoritet av vid omröstningen avgivna röster. Förslag om ändring av stadgar skall inlämnas till styrelsen minst två månader före årsmötet. Styrelsen skall, med eget yttrande överlämna förslaget till församlingen. Ändring av §§ 1 och 17 skall sändas till Equmeniakyrkans kyrkostyrelse för yttrande.
§17 Upplösning av församlingen
När församlingen påbörjar en process som syftar till upplösning inleds ett samtal med regional kyrkoledare gällande församlingens avslutandeprocess, medlemmarnas kommande församlingstillhörighet och hanteringen av församlingens tillgångar. För upplösning av församlingen krävs, efter samråd med regional kyrkoledare, likalydande beslut vid två på varandra följande församlingsmöten, varav ett årsmöte. Mellan dessa möten skall minst sex månader förflyta. Sådant beslut skall fattas med 2/3 majoritet av vid omröstningen närvarande medlemmar. Vid upplösning övergår äganderätten till församlingens tillgångar till Equmeniakyrkan.