Om oss

Trons grund och innehåll är en bibelteologisk inledning till församlingens konstitution, som består av Grundsatser och Kyrkoordning för Svenska Missionsförbundet,

Församlingsordning, antagen av ORSA MISSIONSFÖRSAMLING den 17 mars 2002 och

Församlingsstadgar, antagna av ORSA MISSIONS FÖRSAMLING den 30/1 2019.

Församlingsordning för Orsa Missionsförsamling.

Orsa Missionförsamling har antagit följande församlingsordning för att beskriva församlingens liv, inriktning och mål.

Församlingen

Församlingen är Guds skapelse och en gemenskap av dem som blivit lemmar i Kristi kropp genom tro. Församlingen är kallad att vara Kristi synliga kropp. Bara Gud vet vilka som i sanning tillhör Guds folk.

Församlingen är en del av Svenska Missions Kyrkan och delar den församlings- och kyrkosyn som grundsatser och kyrkoordning ger uttryck för.

Församlingen som livsgemenskap uttrycks med olika bibliska bilder:

– grenar, som hör ihop med och hämtar sin kraft från vinstocken

– lemmar i en och samma kropp, där Kristus är huvudet för kyrkan

– levande stenar i ett husbygge, där Kristus är hörnstenen och apostlarna och profeterna grunden

– ett Guds eget folk, som äger medborgarskap och har sitt hem hos Gud

– de som hör till Vägen.

Församlingen blir synlig när människor samlas till gudstjänst kring Guds ord och sakramenten i trohet mot den apostoliska tron. Denna gemenskap är till för hela Guds värld.

Församlingen är kallad att vara ett tecken på Guds vilja om mänsklighetens kommande enhet och vill därför göra mångfalden tydlig: kvinnor, män och barn, alla med olika gåvor. Gemenskapen berikas när olika erfarenheter, skilda tolkningar av Bibeln och självständiga ställningstaganden i fråga om trons konsekvenser i livet delas i ödmjukhet, öppenhet, kärlek och omsorg. Var och en tjänar i församling och omvärld utifrån sina förutsättningar.

Centrum och kraftkälla

Jesus Kristus som korsfäst, död och uppstånden är församlingens centrum. Den lever och verkar av Guds ord, sakramenten samt gemenskapen kring Kristus, både som samlad och som utsänd i världen. Den samlade församlingen hämtar sin kraft i gudstjänsten: lovsång till Guds ära, bön, bekännelse, upprättelse, Guds ords predikan, dop och nattvard samt förbön för andra. Mötet med den Helige och gemenskapen med Guds folk sänder församlingen till vardagens gudstjänst med ord och handling bland medmänniskorna.6

 Uppgift

Församlingen finns i världen och för världen. Genom Guds mission, vittnesbörd, tjänst och gemenskap, uttrycker församlingen Kristi närvaro och delar människors liv på den plats där den verkar.

Församlingen lever i denna mission genom:

– evangelisation, att föra glädjebudet om Jesus Kristus till alla människor,

– diakoni, att möta alla med kärlekens handlingar

– gemenskap, att resa tecken på helhet i en splittrad värld, med glädje över livet och i förväntan och hopp på Guds framtid.

Församlingen är en hela livets kyrka och vill möta människors behov i alla åldrar och skilda livssituationer.

Församlingen sänds till hela skapelsen. I missionens möten med andra kyrkor, samhällen och kulturer berikas den egna förståelsen av evangeliets rikedom och mångfald. Då vidgas tro och ansvar. Församlingen vill arbeta för enhet med andra kristna på samma ort genom gemenskap i gudstjänstliv, nattvard, evangelisation och diakoni. Församlingen har del i Svenska Missionsförbundets mission över alla gränser.

  Därför vill församlingen

– visa vägen till tro på Jesus Kristus och inbjuda till livsgemenskap med honom i församlingen samt dela hela kyrkans uppgift att föra evangelium till alla folk,

– leva i vardagen, i arbetsliv och samhälle, hävda allas lika värde, värna rätten och avslöja orätten, uppmuntra till delaktighet i samhället, bidra till utjämning av världens resurser samt ansvara för och förvalta Guds skapelse,

– gestalta en gemenskap, öppen för alla, samt vara försoningens redskap i omgivningen och i hela Guds värld.

 Dopet in i Kristus

Dopet till Kristus är en Guds gåva som tas emot i tro. Försam1ingen erbjuder med sin öppenhet för Guds handlande i olika doptraditioner såväl dop av barn som dop på grund av personlig bekännelse. Den vill hjälpa människor att förnya det egna dopets gåva och löfte samt att leva i sitt dop.

Barn döps i församlingen på föräldrarnas önskan, buret av gemenskapens bekännelse. Det sker under bön och förhoppning om att barnet skall växa i Orsa Missionsförsamling i tro och själv bejaka sitt barnaskap hos Gud genom medlemskap i församlingen.

Barn välsignas i församlingen på föräldrarnas önskan. Det sker under bön och förhoppning om att barnet skall växa i tro och själv bejaka sitt barnaskap hos Gud genom dop och bli medlem i församlingen.

Församlingen delar ansvaret med föräldrarna för barnets kristna undervisning. Många barn delar församlingens liv utan att ha anknytning till den genom familjen. Församlingen söker en levande dialog med föräldrarna.

Medlem i församlingen

Alla, som söker sig närmare Kristus i bön och samtal, i gudstjänst eller i kärlekens gärningar bland medmänniskorna, hör till församlingens gemenskap och omsorg. Alla är på väg och delar erfarenheterna av sökande, växt och upptäckt av hur Gud uppenbarar sig bland människor.

Församlingen består av dem som i tro och förväntan svarar ja på Guds inbjudan till det nya livets gemenskap. Den personliga tron kan uttryckas på olika sätt vid skilda tider och åldrar. Detta är uttryck för att det kristna livet och tron hålls samman av sitt centrum, Jesus Kristus, och inte av sina gränser.

Församlingen inbjuder som medlem var och en som vill bekänna Jesus Kristus som Herre och Frälsare. För den kristna kyrkan är dopet och tron historiskt och ekumeniskt vägen in i församlingen. Dopet är Guds gåva, som församlingen erbjuder. Den personliga bekännelsen till Kristus är människans svar på Guds inbjudan.

Den som vill bli medlem i församlingen samtalar om tro, dop och församlingsgemenskap med församlingsföreståndaren, som för in namnet i församlingsboken och meddelar församlingen. Ny medlem hälsas i regel välkommen i församlingen i samband med gudstjänst.

Då medlem kommer med flyttningsintyg från annan församling, antecknar församlingsföreståndaren medlemskapet i församlingsboken och meddelar församlingen. Medlem som flyttar från församlingen meddelar detta till församlingsföreståndaren, som utfärdar flyttningsintyg till den nya församlingen.

Medlem som önskar utträda ur församlingen meddelar detta i samtal med församlingsföreståndaren. Församlingen kan skilja den medlem från sig som uppenbart splittrar eller skadar gemenskapen. Detta kan endast ske efter samråd med distriktsföreståndaren. Den som skilts från församlingen skall också i fortsättningen omfattas av dess förbön och omsorg.

Arbetsformer och organ

Församlingens uppgift tar sig uttryck i olika arbetsformer. Gemenskapen i församlingen är viktig. Medan huvudgudstjänsten inriktas på att vara ett möte för hela mångfalden, har församlingen också andra mötesplatser, som öppnar för närhet och relationer i olika grupper.

I gudstjänsten uttrycks församlingens önskan att vara en kyrka för hela livet. Där återspeglas livets rytm i tacksägelse och i förbön från livets början genom vägval, i glädje och i sorg, till dess slut. Församlingen erbjuder vigsel och begravning som offentlig gudstjänst eller som enskild akt.

Församlingen erbjuder undervisning i kristen tro till stöd för trons växt, vägval och mognad. Ett särskilt ansvar har den för dem som döpts eller välsignats i församlingen samt för alla som finns med i dess gemenskap och omsorg. När det gäller barn delar församlingen det ansvaret med föräldrarna. Församlingen kan erbjuda församlingsfadder.

Konfirmationsundervisningen är ett av flera uttryck för detta erbjudande, där församlingen och konfirmanderna delar med sig av sitt liv, sin gemenskap och sin tro. Då ges också tillfälle att i tro bekräfta eller ta emot dopet och bli medlem i församlingen.

Diakonin är en del av den kristna församlingens liv och mission. Församlingen vill tjäna medmänniskor i hem och grannskap, i arbetsliv och samhälle. Ett uttryck för detta är arbetet med barn och unga. Omsorg och tjänst bland medmänniskorna och i samhället hålls levande både i församlingens gudstjänstliv och i enskilda människors vardag.

Församlingens arbete bland barn och unga anförtros åt SMU i Orsa och utformas med utgångspunkt i bekännelsen ”Jesus Kristus är Herre”. Alla som deltar i SMU:s arbete hör till församlingens gemenskap och omsorg. Församlingen uttrycker delaktighet i sitt arbete med barn och unga genom offer, förbön och aktiv medverkan. Ledaruppgiften i olika grupper hör till de områden där församlingen tydligt bör känna ansvar. I församlingens liv utgör SMU en väsentlig del. Församlingen söker olika former för samhörighet och medansvar. Den har ett särskilt ansvar att ta fasta på unga människors tankar om hur församlingens liv och arbete skall utformas.

Församlingen kan indelas i mindre grupper, där närmare kontakt och gemenskap inom församlingen underlättas. Ledarna för dessa, som väljs av församlingen, kan i samråd med församlingsföreståndaren ordna tillfällen till möten för samtal och samlingar kring Ordet och bönen. Grupperna kan också vara en form för arbetsgemenskap inom församlingen och ett forum inför församlingsmötet.

Allas tjänst

Församlingsmötet är församlingens högsta beslutande organ. Det uttrycker allas möjlighet till inflytande och medansvar i demokratiska former. Församlingen söker vägar att fördjupa denna delaktighet.

Som uttryck för allas delaktighet utser församlingen styrelse, vice församlingsföreståndare, nattvardstjänare, ledare för olika grupper samt människor till andra uppdrag efter de behov som finns. Styrelsen skall tillsammans med församlingsföreståndaren planera och leda församlingens arbete. De som väljs att tjäna och svara för församlingens helhet i gudstjänst, församlingsgemenskap och omvärld på olika sätt, avskiljs för dessa uppgifter genom handpåläggning och bön efter apostolisk ordning.

Församlingens och Svenska Missions Kyrkans ekonomi samt dess medansvar för mission bygger på Guds folks gemensamma ansvar. Förutsättningarna för ansvaret kan skifta med levnadsförhållanden under olika perioder av livet. Det är en grundhållning, att alla bidrar utifrån sina möjligheter. Gemenskapen är fri, men uppgiften bärs tillsammans. Offrandet sker i former som församlingen och Svenska Missions Kyrkans anvisar.

Särskild tjänst

Gud har också utrustat och kallat människor till särskilda tjänster i församlingen. Deras uppgift är att stärka allas uppdrag och svara för mångfald och enhet i församlingens liv och uppgift. Genom ordination av kvinnor och män till pastorer och diakoner har Svenska Missions Kyrkans bekräftat den kallelse dessa fått av Gud att vara Kristi tjänare i församlingen. I ordinationen ber kyrkan som samlad gemenskap om Andens gåva och Guds välsignelse. Där ges behörighet till tjänst i församlingarna.

Församlingen väljer och kallar pastor och diakon enligt de ordningar som församlingens stadgar föreskriver. Detta sker efter samråd med distriktsföreståndaren, som företräder Svenska Missions Kyrkans församlingsråd. Genom installation mottar församlingen pastor och diakon som Kristi tjänare i församlingen. I kallelsebrevet anges om tjänsten som pastor är förenad med uppgiften som församlingsföreståndare. Församlingen kan välja annan medlem till församlingsföreståndare om pastor saknas.

Pastorn är Kristi tjänare i i församling och samhälle med uppgift att sala och bygga upp Kristi kropp, förkunna Ordet, förvalta sakramenten, utöva själavård och leda församlingens liv i gudstjänst och mission.

Diakonen är Kristi tjänare i församlingen med uppgift att uttrycka församlingens kallelse till tjänst i världen. Genom delaktighet i samhället och med blick för enskildas nödsituation, gör diakonen sambandet tydligt mellan gudstjänst och tjänande i kyrkans liv och omvärld.

Pastor har i samband med ordinationen avgett löfte om tystnadsplikt för det som anförtros under bikt och i enskild själavård. Diakon har avgett tystnadslöfte om sådant som anförtros i själavårdande samtal eller rör människors personliga förhållanden. Dessa löften aktualiseras vid installationen.

Pastorns uppgift är att

– förkunna Guds ord, undervisa, döpa, leda/dela nattvarden samt leda andra akter i församlingen som barnvälsignelse, vigsel, begravning,

– utöva själavård, ta emot bikt och förmedla avlösning,

– föra församlingsboken, aktualisera medlemskapet och så långt som möjligt hålla personlig kontakt med medlemmarna och med dem som finns i församlingens gemenskap och omgivning,

– förbereda och ansvara för gudstjänstlivet,

– ha tillsyn över och omsorg om hela församlingens liv,

– i bön och förbön bära sin församling och andra människor inför Gud,

– tillsammans med styrelsen planera och leda församlingens arbete och i förekommande fall representera församlingen,

– arbeta för församlingens närvaro i det omgivande samhället,

– följa församlingens utveckling särskilt med hänsyn till dess framtid, till andra församlingar på samma ort och till det omgivande samhället,

– verka för Kristi kyrkas synliga enhet på den ort församlingen arbetar.

 Diakonens uppgift är att

– ha ett särskilt ansvar för församlingens diakonala arbete

– förmedla Guds ord, samt i bön och förbön bära församlingen, dess medlemmar och andra människor inför Gud

– medverka till att församlingens kallelse att vara tjänare i världen hålls levande, följa samhällsutvecklingen och vara lyhörd för människors behov

– medverka i församlingens undervisning och ansvara för omsorg och utveckling av medhjälpare i diakonin

– uppsöka och hålla personlig kontakt, särskilt med människor som är sjuka, ensamma eller som drabbats av livskriser och sorger samt ha själavårdande samtal

– leda/dela nattvarden med särskilt ansvar för dem som har svårt att deltaga i gudstjänsten.

Stadgar för Orsa missionsförsamling.

Beslutat vid årsmötet 2019-01-30

Tidigare stadgar från 2002-01-27/2002-03-17 upphör därmed att gälla.

Orsa missionsförsamling är en församling som tillhör Equmeniakyrkan. Församlingen har antagit följande stadgar 2019-01-30 för att reglera församlingens yttre former. Församlingsordning finns fastställd 2002 och kvarstår.

§1 Församling

Orsa missionsförsamling är ansluten till innehållet i Teologisk grund för Equmeniakyrkan. Församlingen tar ansvar för kyrkokonferensens beslut efter sina förutsättningar och möjligheter. Församlingen och dess verksamhet är öppen för alla som vill delta.

Församlingen verkar med utgångspunkt i Orsa kommun.

Församlingens organ och tjänster är:

a) Församlingsmöte

b) Församlingens styrelse

c) Församlingsföreståndare

§2 Medlemskap

Församlingen välkomnar var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt eller i avvaktan på dop. Formerna för medlemskap framgår av församlings-ordningen med utgångspunkt i Teologisk grund.

Medlem från annan församling i Equmeniakyrkan mottas på flyttningsbetyg. Medlemmar kan även mottas från församling i annat kyrkosamfund.

Över församlingens medlemmar ska föras fortlöpande förteckning.

§3 Medlemskapets upphörande

Medlem kan, genom (skriftlig) anmälan till/samtal med, församlingsföreståndaren, utträda ur församlingen.

Församlingen kan, efter samråd med regional kyrkoledare, utesluta medlem som uppenbart splittrar eller skadar gemenskapen.

§4 Församlingsmöte

Församlingsmötet är församlingens högsta beslutande organ. Församlingsmötets förhandlingar är öppna för alla och med yttranderätt för alla närvarande medlemmar. Församlingsstyrelsen kan dock kalla till församlingsmöte endast för medlemmar då det anses särskilt påkallat.

Församlingsmöte sammankallas av styrelse eller då minst 1/10 av församlingens medlemmar så begär det. Mötet hålls på dag som styrelsen beslutar, dock senast två månader sedan begäran framställts.

Förslag för behandling i församlingsmötet kan lämnas till styrelsens ordförande senast tre veckor före mötet.

Kallelse till församlingsmöte görs minst två veckor i förväg genom tillkännagivande i gudstjänst och i övrigt på det sätt som församlingsordningen anger.

§5 Röstning i församlingsmöte

Varje närvarande medlem har en röst. Medlem har inte rätt att rösta genom fullmakt.

Församlingens anställda har inte rösträtt i frågor om anställningsvillkor eller andra frågor då jävssituation kan uppstå (de är heller inte valbara till styrelse och valberedning). Om de tillhör församlingen har de rösträtt i övriga frågor och är valbara som ombud till församlingens samarbetsorganisationer och Equmeniakyrkans organ.

Församlingsmötet fattar beslut med enkel majoritet. Gäller frågan kallande av pastor eller diakon, ändring av stadgar eller upplösning av församling, köp eller försäljning av fast egendom eller annat större ekonomiskt åtagande fattas beslut med 2/3 majoritet av avgivna röster. Vid lika röstetal gäller den mening som mötets ordförande biträder utom vid val då frågan avgörs genom lottning.

Beslut fattas i öppen omröstning där inte stadgarna anger annat eller om någon av de röstberättigande medlemmarna i mötet begär annat för viss fråga.

§6 Årsmöte

Ett församlingsmöte per år är årsmöte, som skall hållas under januari månad på dag som styrelsen beslutar.

Förslag för behandling i årsmöte kan lämnas till styrelsens ordförande senast tre veckor före mötet.

Kallelse till årsmöte skall utgå minst fyra veckor innan årsmötet skall hållas. Fullständiga handlingar skall finnas tillgängliga senast två veckor före mötet.

§7 Årsmötets ärenden

Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:

-Val av funktionärer för årsmötet

-Ordförande och en vice ordförande

-En sekreterare

-Två personer att jämte ordförande justera årsmötets protokoll

-Rösträknare

-Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

-Församlingsföreståndarens rapport

-Verksamhetsberättelse samt årsredovisning för föregående verksamhetsår

-Revisorernas berättelse

-Fastställande av resultat- och balansräkning

-Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

-Rapport från Equmenia i Orsa

-Beslut om budget och verksamhetsplan för kommande verksamhetsår

-Beslut om antal ledamöter i styrelsen

-Val av ordförande för ett år

-Val av styrelse

-Val av vice församlingsföreståndare

-Val av minst två revisorer och ersättare

-Val av firmatecknare

-Val av valberedning

-Val av övriga tjänster och uppgifter inom församlingens olika verksamhetsgrenar

-Val av ombud till Equmeniakyrkans kyrkokonferens

-Val av övriga ombud

-Anmälan av Equmenia i Orsa val av styrelse och ledare

-Förslag från styrelsen

-Inkomna motioner

-Övriga till årsmötet hänskjutna frågor

§8 Styrelsen

Styrelsen ska, tillsamman med församlingsföreståndaren, leda och ansvara för församlingens verksamhet i enlighet med innehållet i Teologisk grund för Equmeniakyrkan, församlingens församlingsordning och församlingsmötets beslut.

Styrelsen består av 5-7 ledamöter. Ordförande väljs av årsmötet, i övrigt konstituerar styrelsen sig själv. Samtliga styrelseledamöter väljs på en tid av två år. Halva antalet ledamöter väljs varje år. Om antalet kandidater är fler än de som skall väljas görs valet med sluten omröstning. Avgår ledamot under sin mandattid kan fyllnadsval ske vid församlingsmöte. Ordförande väljs varje år. Vilka som är valbara till styrelsen framgår av församlingsordningen.

Styrelsen sammanträder då:

Ordförande kallar

Församlingsföreståndaren begär det

Minst en tredjedel av styrelseledamöter begär det

Församlingsföreståndaren, vice församlingsföreståndare samt en representant för Equmenia i Orsa styrelse deltar i styrelsens överläggningar och har rätt att få sin mening antecknad till protokollet. Andra personer kan adjungeras till styrelsens förhandlingar efter behov.

§9 Styrelsen uppgifter

I styrelsens uppgifter ingår att:

Tillsammans med församlingsföreståndaren planera, leda och organisera församlingens arbete i enlighet med beslut i församlingsmöte, årsmöte och kyrkokonferens.

Verkställa församlingsmötets beslut.

Ansvara för församlingens ekonomiska förvaltning.

Förbereda kallelse av pastor och diakon.

Utöva arbetsgivaransvar för församlingens anställda.

Lämna statistiska uppgifter till Equmeniakyrkan.

Styrelsen får inte utan beslut av församlingsmötet uppta lån, förvärva eller avyttra fast egendom eller på annat sätt ikläda församlingen ekonomiskt åtagande av större omfattning.

Styrelsen är beslutsmässig då mer än halva antalet ledamöter är närvarande. Beslut fattas i öppen omröstning, utom då ledamot begär sluten omröstning för viss fråga. Vid lika röstetal gäller den mening som mötets ordförande biträder, utom vid val då frågan avgörs genom lottning.

§10 Församlingsföreståndare

För församlingen skall finnas en föreståndare som är församlingens andliga ledare.

Församlingsföreståndaren skall tillsamman med styrelsen planera och leda församlingens arbete i enlighet med innehållet i Teologisk grund för Equmeniakyrkan, församlingsordningen och församlingsmötets beslut.

Till församlingsföreståndare kallas person i ordinerad tjänst i samråd med regional kyrkoledare. Församlingsordning kan ange att även icke ordinerad kan utses till församlingsföreståndare.

Om församlingsföreståndaren inte är medlem i församlingen, kan vice församlingsföreståndare, i samråd med församlingsföreståndaren, utföra vissa av föreståndarens uppgifter.

§11 Vice församlingsföreståndare

Årsmötet väljer bland församlingens medlemmar en vice församlingsföreståndare. Vice församlingsföreståndare ska bistå församlingsföreståndare i den andliga vården av församlingen. Om församlingsföreståndare saknas kan vice församlingsföreståndare utföra vissa av församlingsföreståndarens uppgifter.

§12 Valberedning

Valberedningen består av tre ledamöter och väljs av årsmötet. Ledamöter i valberedning väljs på en period av tre år, varav en tredjedel varje år. Ledamot kan inte omväljas omedelbart efter fullgjord mandatperiod.

Valberedningen skall förbereda val av funktionärer vid årsmötet, val av styrelse och revisorer samt övriga val till olika tjänster och uppdrag efter de behovs som finns.

Valberedningen skall sträva efter att särskilt tillvarata församlingsmedlemmarnas gåvor. Vid beredning av val ska särskild hänsyn tas till församlingens sammansättning och kandidatlistan bör spegla församlingens mångfald.

Varje medlem kan föreslå kandidater till styrelsen och andra uppdrag. Sådant förslag bär lämnas till valberedningen senast fyra veckor före årsmötet. Val av nya ledamöter till valberedningen förbereds vid församlingsmöte före årsmötet.

§13 Firmateckning

De som årsmötet utser har rätt att teckna församlingens firma. I frågor om större ekonomiska åtaganden eller annat av större omfattning ska det alltid vara minst två i förening.

§14 Räkenskaper och revision

Församlingens räkenskapsår är från 1 januari till 31 december.

Räkenskaper och förvaltning skall granskas av de revisorer som utses av årsmötet. Vi församlingsmöte och styrelsens sammanträden förs protokoll som justeras av mötets ordförande och särskilt utsedd justerare.

§15 Barn- och ungdomsarbete

Församlingens arbete med barn och unga anförtros åt Equmenia Orsa som har egna stadgar, antagna på eget årsmöte.

§16 Ändring av stadgar och församlingsordning

Ändring av stadgar och församlingsordning kan ske genom likalydande beslut av två på varandra följande församlingsmöten varav ett årsmöte. Sådant beslut skall fattas med 2/3 majoritet av vid omröstningen avgivna röster. Förslag om ändring av stadgar skall inlämnas till styrelsen minst två månader före årsmötet. Styrelsen skall, med eget yttrande överlämna förslaget till församlingen.

Ändring av §§ 1 och 17 skall sändas till Equmeniakyrkans kyrkostyrelse för yttrande.

§17 Upplösning av församlingen

När församlingen påbörjar en process som syftar till upplösning inleds ett samtal med regional kyrkoledare gällande församlingens avslutandeprocess, medlemmarnas kommande församlingstillhörighet och hanteringen av församlingens tillgångar.

För upplösning av församlingen krävs, efter samråd med regional kyrkoledare, likalydande beslut vid två på varandra följande församlingsmöten, varav ett årsmöte. Mellan dessa möten skall minst sex månader förflyta. Sådant beslut skall fattas med 2/3 majoritet av vid omröstningen närvarande medlemmar.

Vid upplösning övergår äganderätten till församlingens tillgångar till Equmeniakyrkan.